Łopaciński, Hieronim

Hieronim Rafał Łopaciński (1860-1906) – herbu Lubicz, pseud. Rafał Lubicz – językoznawca, etnograf, historyk, bibliofil, członek Akademii Umiejętności w Krakowie.

Urodził się w 30 września 1860 roku w Ośnie Górnym na Kujawach. Był synem Ludwika oraz Marii z Krusiewiczów. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Brześciu Kujawskim, następnie do Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu. W latach 1879–1883 studiował filologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Za postępy w nauce w 1881 r. otrzymał złoty medal. Po zakończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel języków starożytnych w III Gimnazjum w Warszawie, a od 1 stycznia 1884 r. rozpoczął pracę nadetatowego nauczyciela filologii i historii w Gimnazjum Męskim w Lublinie. W 1900 r. został powołany na członka-korespondenta krakowskiej Akademii Umiejętności. W 1896 r. został odznaczony Orderem św. Anny, a w 1888 r. Orderem św. Stanisława.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły: językoznawstwa, ludoznawstwa, gwar ludowych, zabytków kultury ludowej, przemysłu artystycznego jak również zwyczajów. Jego prace naukowe były wysoko cenione przez środowisko uniwersyteckie. W 1901 r. przygotował „Wystawę sztuki i starożytności”, na której prezentowano zbiory antropologiczne, modele chat, ubiory, narzędzia, rzemiosło artystyczne. Łopaciński współpracował z pismem geograficzno-etnograficznym „Wisła”, utrzymywał także liczne kontakty naukowe m.in. z Janem KarłowiczemAdamem Antonim KryńskimJanem ŁosiemWojciechem Kętrzyńskim.

Zmarł 25 sierpnia 1906 roku wskutek wypadku drogowego – doznając ciężkich i śmiertelnych obrażeń. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Bogata spuścizna rękopiśmienna po jego śmierci, zgodnie z jego wolą, została przekazana Akademii Umiejętności w Krakowie, natomiast księgozbiór został odkupiony od rodziny przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Pozwoliło to na utworzenie 26 maja 1907 r. w Lublinie biblioteki jego imienia.


 • Akta osobowe Hieronima Łopacińskiego nauczyciela Gimnazjum Męskiego w Lublinie w latach 1883-1907
  zespół: 35/531/0, Gimnazjum Męskie Lubelskie 1866-1915, sygn. 723.

 • Uwierzytelniony odpis aktu urodzenia Hieronima Rafała Łopacińskiego urodzonego 30 września 1860 r., syna Ludwika – dzierżawcy i Marianny z Krusiewiczów
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Brześć Kujawski, 30 lipca 1870 r.
  zespół: 35/531/0 Gimnazjum Męskie Lubelskie 1866-1915, sygn. 723.

Akt został sporządzony w parafii w Lubotyniu. Pod aktem widnieje podpis ojca Hieronima Łopacińskiego. Odpis metryki urodzenia został sporządzony w dwujęzycznej wersji: po lewej stronie jest tekst w języku polskim, a po prawej w języku rosyjskim


 • Dyplom ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Historyczno-Filozoficznego przez Hieronima Łopacińskiego
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 31 grudnia 1883 r.
  zespół: 35/531/0, Gimnazjum Męskie Lubelskie 1866-1915, sygn. 723.

 • Pismo Warszawskiego Okręgu Szkolnego do Dyrektora Gimnazjum w Lublinie zawiadamiające, że od 29 grudnia 1883 r. Hieronim Łopaciński podejmuje pracę w gimnazjum lubelskim jako nauczyciel języków starożytnych i historii
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 14 stycznia 1884 r.
  zespół 35/531/0, Gimnazjum Męskie Lubelskie 1866-1915, sygn. 723.

 • Lista stanu służby Hieronima Łopacińskiego
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 2 stycznia 1884 r.
  zespół: 35/531/0, Gimnazjum Męskie Lubelskie 1866-1915, sygn. 723.

 • Korespondencja Hieronima Łopacińskiego i Zygmunta Glogera
  do dra Wacława Lasockiego z lat 1903-1906
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 1903-1906
  zespół: 35/93/0 Akta ze zbiorów Stowarzyszenia “Muzeum Lubelskie”, sygn. 118.

 • Referaty Hieronima Łopacińskiego dotyczące fabryki ceramicznej w Tomaszowie i Lubartowie oraz dziejów przemysłu artystycznego w Polsce
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: b.m., ok. 1903 r.
  zespół: 93/35/0, Akta ze zbiorów Stowarzyszenia “Muzeum Lubelskie”, sygn. 145.

Niniejsze referaty zostały opublikowane w Sprawozdaniu Komisji do badania Historii Sztuki w Polsce, T. VIII. Prezentowane natomiast wyciągi z artykułu Łopacińskiego zostały sporządzone przez dra W. Lasockiego z Nałęczowa.


 • Akt zgonu Hieronima Rafała Łopacińskiego tragicznie zmarłego 24 sierpnia 1906 r. w Lublinie
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 14/27 sierpnia 1906 r.
  zespół: 35/1859/0, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawrócenia św.  w Lublinie, sygn. 90, nr aktu 305/1906 r.

Pod metryką zgonu podpisał się brat Hieronima – Rupert Jan Łopaciński – inżynier, dyrektor cukrowni w Lublinie i Garbowie.


 • Telegram zawiadamiający o śmierci Hieronima Łopacińskiego
  zespół: 35/531/0, Gimnazjum Męskie Lubelskie 1866-1915, sygn. 723.

 • Statut Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 12 marca 1907 r.
  zespół: 35/169/0, Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Stowarzyszeń, sygn. 101.

Jednym z założycieli Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego był Kazimierz Jaczewski.


 • Wykaz stowarzyszeń społecznych, działających na terenie miasta Lublina, w którym pod poz. 11 figuruje: „Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie” działające na mocy statutu z dnia 10 marca 1921 r.
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, b.d.
  zespół: 35/412/0, Starostwo Grodzkie Lubelskie 1928-1939, sygn. 27.

 • Grób Hieronima Łopacińskiego na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lipowej w sekcji III
  Miejsce i data wykonania fotografii: Lublin, 1963 r.
  Autor fotografii: Anatoliusz Czerepiński
  z
  espół: 35/2407/153, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, sygn. 150.

BIBLIOGRAFIA
 • Gawarecka M., Nieznane wspomnienia o Hieronimie Łopacińskim, „Kamena” 1952, nr 3/4, s. 42-46 i 1962, nr 12, s. 11.
 • Riabinin J., Araszkiewicz F., Hieronim Łopaciński, Lublin 1928.
 • Stępnik A., Łopaciński Hieronim Rafał [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, T.1, Lublin 1993
 • Szwarcówna W., Zasługi Hieronima Łopacińskiego, „Bibliotekarz Lubelski”, T. XII, 1967, nr 1-2, s. 12-13.