Bielski, Konrad

Konrad Bielski (1902 -1970) – pseud. Ptak Tomasz, Ziemic Sergiusz – poeta, prozaik, adwokat.

Urodził się 11 stycznia 1902 r. w Piatydniach (powiat włodzimierski), syn Tadeusza i Bronisławy z Iżyckich. Początkowe nauki pobierał w domu. W 1915 r., pod wpływem działań wojennych, rodzina została zmuszona do opuszczenia rodzinnego majątku i zamieszkania w Żytomierzu. Tam rozpoczął naukę w szkole, a po przeniesieniu się rodziców do Chełma, od 1919 r. kontynuował naukę w Gimnazjum im. Staszica w Lublinie. Od wczesnych lat młodzieńczych pisał, wydając w pismach szkolnych. Wziął udział w wojnie 1920 r., po powrocie z której zdał w 1921 r. maturę i wstąpił na Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas studiów pisał do założonego wspólnie z Wacławem Gralewskim miesięcznika literackiego „Lucifer” (1921-1922), a następnie „Reflektora” (1923-1925). Po ukończeniu studiów rozpoczął w 1926 r. aplikację w sądzie i uczył łaciny w gimnazjum żydowskim Róży Szperowej w Lublinie. Wspólnie z Gralewskim i Janem Arnsztajnem był współautorem Szopek Lubelskich. Po zakończeniu aplikatury otworzył kancelarię w Krasnymstawie, zostając wziętym adwokatem. Mimo licznych obowiązków zawodowych utrzymywał przez cały czas kontakty ze środowiskiem literackim, zwłaszcza z Józefem Czechowiczem, czy Franciszką Arnsztajnową. Jako jeden z pierwszych wstąpił do lubelskiego Związku Literatów. Urządzał wieczory literackie w Krasnymstawie.

Po II wojnie światowej zamieszkał na stałe w Lublinie. W dalszym ciągu uczestniczył w życiu społecznym i literackim. Przez wiele lat był prezesem lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, założycielem Spółdzielni Wydawniczej, potem członkiem Rady Programowej Wydawnictwa Lubelskiego. Należał do kolegium redakcyjnego „Kameny”. Po zakończeniu pracy zawodowej w latach 60-tych XX w. poświęcił się twórczości literackiej. Wydał „Siedem dawnych wierszy”, napisał wspomnienia lubelskie z lat 1919-1931 pt. „Most nad czasem” (nagroda miasta Lublina) i kazimierskie pt: „Spotkanie z Kazimierzem”. Był bibliofilem, swój księgozbiór zapisał Muzeum Czechowicza w Lublinie.

Zmarł 25 lipca 1970 r. w Lublinie, pochowany został na cmentarzu przy ul. Lipowej. Był żonaty z Krystyną, aktorką.


 • Wykaz literatów zamieszkałych w mieście Lublin sporządzony przez Oddział Sztuki i Kultury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 1923 r.
  Miejsce i data wystawienia dokumentu: Lublin, 1923 r.

  zespół: 35/403/0, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 3263.

 • Akta osobowe Konrada Bielskiego, aplikanta w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 14 maja 1926 r. – 13 czerwca 1928 r.

  zespół: 35/870/0, Sąd Apelacyjny w Lublinie [1917]1918-1939[1940-1951], spis II, Akta osobowe, sygn. 314

Zawiera m.in. treść złożonej przysięgi 14 maja 1926 r. z własnoręcznym podpisem K. Bielskiego, uwierzytelniony odpis obywatelstwa polskiego; odpis z odpisu z dnia 23 stycznia 1903 r. (nr wypisu 18) aktu urodzenia nr 33/1902 r. Konrada Bielskiego urodzonego 11 stycznia 1902 r. z akt parafii Korytnickiej

 • Akta osobowe Konrada Bielskiego aplikanta w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu: Lublin, 8 maja 1926 r. – 8 czerwca 1935 r.

  zespół: 35/870/0, Sąd Apelacyjny w Lublinie [1917]1918-1939[1940-1951], spis I, Akta osobowe, sygn. 829.

Na prezentowane akta osobowe składają się m.in.: wykaz stanu służby Konrada Bielskiego z jego własnoręcznym podpisem, życiorys oraz dokumenty związane z odbywaną aplikacją i zdanym egzaminem sądowym.


 • Pismo wraz ze statutem stowarzyszenia Związek Literatów w Lublinie
  Miejsce i data sporządzenia dokumentu:  Lublin, 8 kwietnia 1935 r.
  zespół: 35/403/0, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 942.

Pismo zawiera własnoręczne podpisy wraz z danymi osobowymi założycieli Związku Literatów Polskich w Lublinie: Franciszki Arnsztajnowej, ks. Ludwika Zalewskiego, Józefa Łobodowskiego i in.

Związek Literatów powstał w Lublinie 21 maja 1932 roku. Jego założycielami byli: Franciszka Arnsztajnowa, Józef Czechowicz, Wacław Gralewski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef Nikodem Kłosowski, Józef Łobodowski, Antoni Madej i Bronisław Ludwik Michalski. Pierwszym prezesem związku został Józef Czechowicz, sekretarzem zaś Antoni Madej. We wrześniu tegoż roku, odbyło się walne zebranie pisarzy, powołujące do życia Związek Zawodowy Literatów Polskich z zarządem głównym w Lublinie. W latach 1932-34 prezesem była Franciszka Arnsztajnowa, w latach 1934-35 Antoni Madej i 1935-39 Józef Łobodowski.


 • Zameldowanie Konrada Bielskiego wraz z rodziną przy ul. Narutowicza nr 27 m. 13 w Lublinie.
  Miejsce i daty skrajne księgi: Lublin, 1941-1951
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina, Księgi meldunkowe miasta Lublina, sygn. 1128.

BIBLIOGRAFIA
 • Antologia lubelskich poetów dwudziestolecia międzywojennego, oprac. W. Mrozowski, Lublin 1965,
 • Domański M., Bielski Konrad, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, T. I, Lublin 1993
 • Kamieńska A. Przyjaźnie poetyckie, Lublin 1967
 • Mrozowski W., Cyganeria, Lublin 1963
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich, ser. 2, T. I, Warszawa 1977

.