Mysakowska, Helena

Helena Jadwiga Mysakowska (1905-1996) –  lekarka, profesor Akademii Medycznej, działaczka społeczna.

Urodzona 5 czerwca 1905 r. w Wojsławicach, córka Mikołaja – organisty i Władysławy z Czekalskich. Naukę na szczeblach początkowych pobierała prywatnie, dopiero w 1916 r. zdała egzamin i została przyjęta do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu. W 1923 r. otrzymała świadectwo dojrzałości i podjęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończyła w lipcu 1929 r. Po ich zakończeniu podjęła pracę w Szpitalu św. Jana Bożego w Lublinie, najpierw w laboratorium analitycznym i na Oddziale Chorób Wewnętrznych, a następnie na stanowisku asystenta Oddziału Gruźliczego. W Warszawie ukończyła 3 miesięczny kurs „Gruźlica i jej zwalczanie”, dzięki któremu objęła kierownictwo Oddziału Gruźliczego i pracę w Poradni Przeciwgruźliczej przy Lubelskim Wojewódzkim Towarzystwie Walki z Gruźlicą, w którym pełniła funkcję sekretarza. Brała czynny udział w Organizacji „Dni Przeciwgruźliczych”, zaangażowana była w prace organizacyjne przy budowaniu sanatorium dla chorych na gruźlicę w Krasnobrodzie. Za swoje zaangażowanie w zwalczaniu gruźlicy została odznaczona w 1939 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 30-tych opiekowała się wieloma lubelskimi szkołami.

Podczas II wojny uratowała wiele istnień ludzkich: uchodźców, partyzantów i Żydów. Po zakończeniu wojny przyczyniła się do utworzenia Państwowego Sanatorium przeciwgruźliczego w Adampolu koło Włodawy. Od 1952 r. podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Medycznej w Lublinie jako adiunkt Oddziału Gruźliczego II Kliniki Chorób Wewnętrznych, a następnie Katedry Ftyzjatrii. Dorobek naukowy i osiągnięcia zawodowe sprawiły, że w 1967 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych. Kierowała pracami Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego. W 1973 r. została wybrana przez czytelników Kuriera Lubelskiego „Lublinianką Roku”. W 1965 r. odeszła na emeryturę. Zmarła w 1996 r. w Lublinie.


 • Akt urodzenia Heleny Jadwigi Mysakowskiej urodzonej 5 czerwca 1905 r. w Wojsławicach, córki Mikołaja organisty i Władysławy Czekalskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Wojsławice, 16 lipca 1905 r.
  zespół: 35/1960/0, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach, sygn. 125, nr aktu 125/1905 r.

 • Świadectwo szkolne Heleny Mysakowskiej ukończenia I semestru III klasy Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Zamość, 31 stycznia 1918 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Świadectwo szkolne Heleny Mysakowskiej ukończenia II klasy Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu, Zamość, 29 czerwca 1917 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Świadectwo szkolne Heleny Mysakowskiej ukończenia I semestru IV klasy Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Zamość, 31 stycznia 1921 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Świadectwo szkolne Heleny Mysakowskiej ukończenia I semestru VI klasy Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Zamość, 31 stycznia 1921 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Odpis dyplomu nadania doktora medycyny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Heleny Jadwigi Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lwów, 6 lipca 1929 r
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 5.

 • Dyplom nadania Srebrnego Krzyża Zasługi Helenie Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Warszawa, 27 września 1938 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

Komentarz: Dyplom został podpisany przez Prezesa rady Ministrów Sławoja Składkowskiego


 • Dyplom uznania Komitetu Organizacyjnego Wojewódzkiej Wystawy Higieny w Lublinie dla dr Heleny Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 15 stycznia 1946 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

Komentarz: tarcza herbowa z godłem województwa lubelskiego i medycyny wąż w kielichu


 • Przebieg pracy zawodowej prof. dr Heleny Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, b.d.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Wykaz odznaczeń nadanych prof. dr Helenie Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 18 sierpnia 1984 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Wykaz wyjazdów zagranicznych odbytych w celach zawodowo-naukowych przez prof. dr Helenę Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: b.m., b.r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Wykaz przynależności do towarzystw naukowych i społecznych prof. dr Heleny Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: b.m., b.r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających staż pracy
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 1 lutego 1946 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Zaświadczenie wystawione przez Lekarską Komisję Poborową dla dr Heleny Mysakowskiej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: b.m., 1 grudnia 1944 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Świadectwo ukończenia kursu ratownictwa i obrony przeciwgazowej wystawione dla dr Heleny Mysakowskiej zorganizowanego przez Polski Czerwony Krzyż
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 23 czerwca 1933 r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Wykaz publikacji autorstwa prof. dr Heleny Mysakowskiej, o charakterze popularnonaukowym, drukowanych w prasie lokalnej
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: b.m., b.r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Bibliografia prac autorstwa prof. dr Heleny Mysakowskiej, o charakterze naukowym
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: b.m., b.r.
  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Bibliografia prac naukowych, w których prof. dr Helena Mysakowska występowała jako współautor (zespołowo)
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: b.m., b.r.

  zespół: 35/630/16, Spuścizna Heleny Mysakowskiej (prof. dr medycyny), sygn. 1.

 • Księga protokołów z posiedzeń Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego za lata 1925-1935
  Miejsce i daty skrajne księgi: Lublin, 22 czerwca 1935 r. – 15 lutego 1942 r.
  księga, jęz. pol., 22,5×35,5 cm, księga liczy k. 72v.

  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 2.

Komentarz: W dniu 20 czerwca 1932 r. znajduje się pierwsza informacja o udziale dr Heleny Mysakowskiej w posiedzeniu Towarzystwa (k. 47).

Komentarz: Dr M. Biernacki wygłosił na zebraniu Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego w dniu 26 października 1925 r. odczyt dotyczący historii choroby oraz metod jej zapobiegania oraz został wybrany do Zarządu Towarzystwa. Komentarz: Dr K. Jaczewski został wybrany do Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Komentarz: Informacja o konsultacja Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego z dr J. Arnsztajnem w sprawie lokalu dla przychodni przeciwgruźliczej. (k. 30v-31)

k. 29-29v i pocz. i kon. karty zawierają inf. do historii towarzystwa


 • Księga protokołów z posiedzeń Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego za lata 1935-1942
  księga, jęz. pol., 22×35 cm, 46 k.

  Miejsce i daty skrajne księgi: Lublin, 22 czerwca 1935 r. – 15 lutego 1942 r.
  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 3.

Komentarz: W niniejszym składzie Komitetu znajdowała się również dr Helena Mysakowska


 • Akta osobowe dr Heleny Mysakowskiej
  zespół: 35/702/0, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie, akta osobowe, sygn. 947

 • Pismo informujące o zebraniu i porządku obrad Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego, z własnoręcznym podpisem dr Heleny Mysakowskiej jako sekretarza tegoż Towarzystwa.
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 8 listopada 1939 r.
  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 5.

 • Pismo informujące członków nowo powołanego Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego o jego składzie
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 10 czerwca 1936 r.

  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 5.

Komentarz: W niniejszym składzie Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego dr Helena Mysakowska występowała w funkcji sekretarza sprawując stanowisko Kierownika Przychodni Przeciwgruźliczej.


 • Protokoły z posiedzeń Komitetu Budowy Sanatorium Przeciwgruźliczego w Krasnobrodzie
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 12 czerwca 1939 r.

  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 5.

Komentarz: W niniejszym składzie Komitetu znajdowała się również dr Helena Mysakowska występująca w funkcji sekretarza sprawując stanowisko Kierownika Przychodni Przeciwgruźliczej


 • Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowo-prawnej Fundacji św. Wincentego a Paulo w Lublinie
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 18 kwietnia 1940 r.

  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 5.

 • Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego za rok 1939 i 1940.
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin,  ok. 1941 r.

  zespół: 35/619/9, Lubelskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, sygn. 5.

 • Zameldowanie Heleny Mysakowskiej wraz z rodziną przy ul. Wyszyńskiego nr 10
  Miejsce i daty skrajne księgi: Lublin, 1949-1951
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina, Księgi meldunkowe miasta Lublina, sygn. 446.


BIBLIOGRAFIA

 • Fąfrowicz B., Michałowski S., W 60-lecie działalności lekarskiej i społecznej prof. dr Heleny Mysakowskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Naukowego”, Sekcja Biologia, 1989-1990, vol. 31, nr 1-2, s. 3-16
 • Michałowski S., Mysakowska Helena, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, T. III, Lublin 1993
 • Szarewicz-Adamczyk W., Prof. Helena Mysakowska (1905-1996), http://www.medicus.lublin.pl/2005/06/20b_pneumolo.htm (dostęp 28 października 2013 r.)