Kunicki-Goldfinger, Władysław

Władysław Jerzy Henryk Kunicki-Goldfinger (1916-1995) – mikrobiolog, genetyk, działacz polityczny

Goldfinger urodził się w Krakowie 13 lutego 1916 r.. Syn Zygfryda Goldfingera, prawnika i matki Walerii Kunickiej, nauczycielki gimnazjalnej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził wraz z matką w domu wuja – ojczyma Władysława Kunickiego, który był właścicielem prywatnej szkoły dla dziewcząt, jej dyrektorem i nauczycielem matematyki. Władysław Kunicki był postacią nieprzeciętną – działacz PPS i konspirator za czasów carskich, w niepodległej Polsce pozostał wierny swym ideałom człowieka lewicy niekomunistycznej, wychowawca, wolnomyśliciel i mason – współzałożyciel w Lublinie loży Wolny Oracz.
Życie w cieniu wuja i atmosfera domu przy ul. Narutowicza nie pozostały bez wpływu na osobowość siostrzeńca i przybranego syna Władysława Jerzego Henryka.
Pod koniec lat czterdziestych, Kunicki – Goldfinger, znalazł się w rodzinnym Lublinie. Odbył staż asystencki w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego UMCS, i uzyskał tytuł doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Założył Pracownię Mikrobiologii w Zakładzie Fizjologii Roślin, wkrótce potem – Katedrę Mikrobiologii Ogólnej.

Był także współzałożycielem i redaktorem czasopisma „Acta Microbiologica Polonica”; współzałożycielem TKN i Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, działaczem m.in. KOR, PPS, NSZZ „Solidarność”; autorem podręcznika Życie bakterii.

Zmarł 14 sierpnia 1995 r. w  Warszawie. Prochy profesora Władysława Kunickiego – Goldfingera, zgodnie z jego ostatnią wolą, złożono w grobowcu rodzinnym w Lublinie.


 • Podanie Władysława Jerzego Henryka Kunickiego-Goldfingera do Prezydenta miasta Lublina jako Starosty Grodzkiego o wydanie odpisu poświadczającego obywatelstwo polskie
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 18 kwietnia 1950 r.
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina 1944-1950, sygn. 140.

 • Pismo przewodnie wraz z wystawionym przez Starostwo Grodzkie Lubelskie zaświadczeniem o poświadczonym obywatelstwie polskim w dniu 28 lutego 1947 r. w niniejszym urzędzie dla dr Władysława Jerzy Henryka Kunickiego-Goldfingera
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 2 maja 1950 r.
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina 1944-1950, sygn. 140.

 • Pismo dr Zygfryda Golgfingera ponaglające wystawienie przez Starostwo Grodzkie Lubelskie zaświadczenia o obywatelstwie polskim dla syna dr Władysława Jerzego Henryka Kunickiego-Goldfingera
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 28 lutego 1947 r.
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina 1944-1950, sygn. 140.

 • Odpis metryki chrztu Jerzego Henryka Kunickiego Goldfingera sporządzonej w parafii św. Pawła w Lublinie (nr aktu 396/1937 r.)
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Parafia św. Pawła w Lublinie, 21 lutego 1947 r.
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina 1944-1950, sygn. 140.

Komentarz: Władysław Jerzy Henryk Kunicki Goldfinger urodzony 13 lutego 1916 r. w Krakowie (syn Zygfryda i Walerii z Kunickich), zamieszkały w Lublinie przy ul. Narutowicza 37/2. Niniejszy odpis stanowi załącznik do pisma ojca dr Zygfryda Goldfingera z dnia 28 lutego 1947 r.


 • Zeznania świadków poświadczających obywatelstwo polskie dr Władysława Jerzy Henryka Kunickiego-Goldfingera
  Miejsce i data sporządzonego dokumentu: Lublin, 28 lutego 1947 r.
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina 1944-1950, sygn. 140.

 • Zameldowanie Jerzego Henryka Kunickiego Goldfingera wraz z rodziną przy ul. Narutowicza 37 w Lublinie
  Miejsce i daty skrajne księgi: Lublin, 1941-1951
  zespół: 35/22/0, Akta miasta Lublina, Księgi meldunkowe miasta Lublina, sygn. 1138.


BIBLIOGRAFIA

 • Kwiatkowski Z., Władysław Kunicki – Goldfinger (1916 – 1995), (dostęp on-line – http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_1/kunicki.htm, z dn. 17 X 2013 r.)